WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE NAUTILUS

WARUNKI SZCZEGÓLNE FOTOWYPRAWY Z PIOTREM TRYBALSKIM

Postanowienia ogólne

1. ORGANIZATOREM imprezy jest Stowarzyszenie Nautilus, z siedzibą w Krakowie, ul. Kapelanka 1A, które jest biurem podróży i organizatorem turystyki w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r. (t. jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268 ze zm.),  KRS: 0000258729, NIP: 6762367067, REGON: 120352890, zwana w dalszej części ORGANIZATOREM

2. ORGANIZATOR posiada wpis w Rejestrze Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzonym przez Marszałka Województwa Małopolskiego (nr ewidencyjny Z/27/2012).  

3. ORGANIZATOR posiada gwarancję ubezpieczeniową TU Europa Sp. z o.o.  GT 109/2016

4. ORGANIZATOR zobowiązuje się do organizacji Fotowyprawy z Piotrem Trybalskim, zwanej dalej “Imprezą” w sposób zgodny z ofertą oraz do zabezpieczenia ilości i jakości zawartych w ofercie świadczeń.

5. Prawa i obowiązki Klienta oraz Organizatora określa Umowa – Zgłoszenie, zwana dalej “Umową”, warunki uczestnictwa w imprezach zagranicznych organizowanych przez Stowarzyszenie Nautilus, zwane dalej “Warunkami” oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Usługach Turystycznych.

Zawarcie umowy:

6. Klientem jest osoba podpisująca Umowę oraz osoby uczestniczące w Imprezie wpisane na listę uczestników przez Klienta podpisującego Umowę.

7. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Organizatora oraz inne informacje przekazane Klientowi przed zawarciem Umowy, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

8. Podpisanie Umowy oznacza,  ze klient zapoznał się z Warunkami oraz ofertą Organizatora. Zawarcie Umowy następuje z chwilą podpisania przez Klienta Umowy oraz wpłaceniu zaliczki, bądź całości ceny imprezy. Umowa zawarta może zostać również drogą elektroniczną (poprzez Internet lub telefon).

9. Za osobę niepełnoletnią Umowę podpisuje jej przedstawiciel ustawowy.

10. Integralną częścią Umowy są niniejsze Warunki z zawartymi tam informacjami, dotyczącymi wymaganych od uczestników Imprez dokumentów, terminami rozpoczęcia i zakończenia Imprezy oraz zakresem świadczeń.

11. Klient zobowiązany jest do dostarczenia do Organizatora, w terminach określonych w Umowie, niezbędnych do udziału w Imprezie dokumentów oraz dokonania określonych Umową wpłat za Imprezę. Nieterminowe złożenie dokumentów i nie dokonanie wpłat w określonym terminie może być traktowane przez Organizatora jako rezygnacja z konsekwencjami określonymi w pkt. 27.

Cena, rezerwacja miejsc i warunki płatności:

12. Przy podpisywaniu Umowy Klient zobowiązuje się do przestrzegania terminów i wysokości wpłat za Imprezę wg następujących zasad:

– Miejsca rezerwowane są po otrzymaniu przez biuro potwierdzenia wpłaty kwoty 2000 zł lub przekazania kwoty w gotówce. Wpłata powinna być przekazana w ciągu 24 godzin od podpisania Umowy. W przeciwnym wypadku rezerwacja zostaje anulowana bez powiadomienia uczestnika. Klient dokonuje wpłaty na podane niżej konto Organizatora:

Stowarzyszenie Nautilus

91 2490 0005 0000 4520 3642 6440

Tytuł przelewu: [Fotowyprawa] z Piotrem Trybalskim

13. PDF, kopia faksowa lub skan Umowy z pieczątką Organizatora i podpisem przedstawiciela Organizatora  jest równoważna z oryginałem.

14. Resztę kwoty kosztów Imprezy w walucie obcej w wysokości wyznaczonej w opisie  Imprezy klient zobowiązany jest zabrać ze sobą na Imprezę. Kwota ta zostanie rozdysponowana na pokrycie kosztów na miejscu.

Wyłączenie odpowiedzialności:

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie i decyzję organów państwowych, uniemożliwiających wzięcia udziału w Imprezie.
16. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (działanie siły wyższej, zmiana sytuacji politycznej, decyzje władz państwowych, strajki, brak wymaganej liczby uczestników) i powiadomienia o tym Klienta do dnia rozpoczęcia Imprezy włącznie bez ponoszenia kosztów z tytułu wyjazdu poniesionych przez Klienta. Uczestnikowi nie przysługuje z tego powodu żadne odszkodowanie. Wpłacone przez klienta kwoty zostaną mu bezzwłocznie zwrócone.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, np. działanie siły wyższej, decyzje władz państwowych, strajk, których unikniecie nie leży w mocy Organizatora oraz za rzeczy pozostawione lub skradzione na miejscu pobytu.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę programu Imprezy lub niemożność zrealizowania pewnych punktów programu z przyczyn od niego niezależnych, jak np. działanie siły wyższej, warunki atmosferyczne, decyzje władz państwowych, strajki.

19. Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu informacji udzielonej przez Agentów i pośredników, niezgodnymi z niniejszymi Warunkami.

20. Klient odpowiada za szkody powstałe z jego winy w trakcie trwania Imprezy i jest zobowiązany do ich pokrycia w miejscu ich powstania z własnych środków. Za szkody wyrządzone przez niepełnoletnich odpowiadają ich opiekunowie.

21. Każdy uczestnik imprezy jest zobowiązany do przestrzegania przepisów kraju, z którego podróżuje i do którego wyjeżdża, w tym w szczególności przepisów paszportowych, celnych, zdrowotnych, sanitarnych, przewozowych, przepisów związanych z bezpieczeństwem i innych.

22. Wszelkimi następstwami, szczególnie żądaniem uiszczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, które wynikły z niedotrzymania tych przepisów, obciążany jest Klient.

23. Organizator wskazuje, iż  nie zapewnia zwrotu kosztów związanych z przerwaniem podróży lub pobytu z przyczyn leżących po stronie Klienta lub osoby mu towarzyszącej.

24. Organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Klienta.

25. Klienci korzystający z przelotów zobowiązani są do stawienia się na lotnisku min. 2 godz. Przed planowanym przelotem.

Warunki rezygnacji z Imprezy:

26. Rezygnacja Klienta z Imprezy wymaga pisemnego oświadczenia złożonego najpóźniej w dniu rozpoczęcia Imprezy.

26. Klientowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty, gdy rezygnacja następuje z przyczyn leżących po stronie Organizatora:

– Zmiany istotnych warunków Umowy (cena, termin, miejsce Imprezy, kursy walut). Rezygnacja z tych przyczyn może nastąpić w ciągu trzech dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o zmianach warunków. Brak odpowiedzi w tym terminie uważa się za zmianę akceptacji zmienionych warunków Umowy

– Odwołania imprezy przez Organizatora z powodu zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna, o czym Organizator poinformuje Klienta nie  później niż na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.

27. W przypadku niemożności uczestnictwa w Imprezie z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności wskutek:

– Nie zgłoszenie się na miejsce zbiórki, braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, (w szczególności paszportu ważnego co najmniej przez 6 miesięcy od daty zakończenia imprezy), zatrzymania na granicy przez służby graniczne, spóźnienia na samolot, choroba.

– Innych przypadków losowych, a także  rezygnacji z Imprezy z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora,

Organizator dokonuje potrąceń zgodnie z pkt 28 warunków uczestnictwa.

28. W przypadku rezygnacji z Imprezy z przyczyn leżących po stronie Klienta, dokonywane są potrącenia z wpłaty wynikające z rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z zawarciem przez Klienta umowy i późniejszym odstąpieniem od niej.

29. W przypadku niemożności uczestnictwa w Imprezie, Klient ma prawo znalezienia zastępcy na swoje miejsce, przy czym zastępca musi spełnić wszystkie wymogi stawiane przez Organizatora Klientowi. Zastępca z chwilą podpisania Umowy wstępuje w miejsce dotychczasowego Klienta.

Reklamacje:

30. Jeżeli z winy Organizatora lub jego kontrahenta nie zostaną zrealizowane określone świadczenia lub jakość tych świadczeń rażąco odbiega od jakości wynikającej z treści zawartej Umowy, Organizator przyjmuje na siebie odpowiedzialność finansową i zobowiązuje się do dokonania zwrotu części lub całości wniesionych opłat za Imprezę.

31. Wszelkie reklamacje należy  zgłaszać niezwłocznie i w formie pisemnej, w pierwszej kolejności w trakcie trwania imprezy u przedstawiciela Organizatora.

32. Reklamacje można składać pisemnie, listem poleconym w terminie 30 dni po zakończeniu imprezy, po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane.

33. Organizator nie odpowiada za świadczenie, których nie wykorzystał Klient w trakcie imprezy z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora lub w przypadku nie stawienia się na wyznaczoną zbiórkę w dniu wyjazdu.

34. Organizator zastrzega sobie termin 30 dni na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Organizator dokona zwrotu części lub całości wpłaconych kwot w terminie do 14 dni od daty uznania.

35.   Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.

36. Podstawą do reklamacji nie mogą być zdarzenia i okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności i przy zachowaniu należytej staranności nie mógł ich przewidzieć.

Warunki ubezpieczenia:

37. Klient potwierdza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, na podstawie których został objęty ochroną ubezpieczeniową przez Ubezpieczyciela i zapoznał się z ich  treścią.

38. Klient upoważnia Organizatora do zawarcia ubezpieczenia w swoim imieniu.

39. Klient zgadza się na przekazanie danych firmie reasekuracyjnej, asystenckiej, jeżeli będzie to wymagane w związku z warunkami reasekuracji ryzyk ubezpieczeniowych i podmiotom realizującym należne Klientowi świadczenia wynikające z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

40. Ponadto klient upoważnia każdego lekarza, zakład opieki zdrowotnej do udzielenia Ubezpieczycielowi informacji o stanie jego zdrowia oraz do udostępnienia pełnej dokumentacji dotyczącej przebiegu leczenia, koniecznej do rozpatrzenia roszczenia o wypłatę świadczenia.

41. Klient został poinformowany o możliwości dokonania ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, które wynosi: 3 % ceny Imprezy.

Postanowienia końcowe:

42. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowania odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

43. Ewentualne spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej Umowy rozpatrywać będzie właściwy Sąd Rejonowy dla Organizatora.

Strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.