§ 1 Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin został utworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) i jest udostępniany Konsumentom, Przedsiębiorcom i Użytkownikom na stronie Akademia.Fotografwpodrozy.pl nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

2. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://akademia.fotografwpodrozy.pl (dalej: Platforma).

2. Korzystając z Platformy akceptujesz zasady regulaminu, którego aktualna wersja znajduje się pod adresem https://akademia.fotografwpodrozy.pl/regulamin-zakupow/ oraz polityki prywatności, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu pod adresem https://akademia.fotografwpodrozy.pl/polityka-prywatnosci/

3. Właścicielem Platformy udostępniającym Usługę jest Piotr Trybalski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TravelBrain.pl Piotr Trybalski, ul. Obozowa 50A/15, 30-383 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 1590/2009, posiadający NIP 794 114 22 27 i REGON 120870343, (dalej: Usługodawca).

4. Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca z usług Platformy przez przeglądarkę internetową.

5. Udostępnienie Użytkownikowi oferty Usługodawcy i jej przeglądanie za pośrednictwem Platformy jest bezpłatne. Koszty ponoszone przez Użytkownika są związane z nabywaniem Usług i prawa korzystania z nich na użytek własny. Koszty te nie zależą od tego, na ilu urządzeniach Użytkownik korzysta z Platformy, a Użytkownik ponosi je jednokrotnie w odniesieniu do każdej zakupionej Usługi.

§ 2 Definicja usługi

1. Przez Usługę należy rozumieć proces dydaktyczny realizowany w ramach Platformy,  umożliwiającym rozpoczęcie nauki w dowolnym momencie oraz jej dowolną, elastyczną organizację czasową dostosowaną do własnych potrzeb i możliwości.

2. Kursy i szkolenia mające postać elektronicznych materiałów wideo zawierających wykłady, zdjęcia, dokumenty elektroniczne, ćwiczenia i testy, które są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), na korzystanie z których licencji udziela Usługodawca.

3. Aby skorzystać z Platformy, a w szczególności by złożyć zamówienie konieczne jest założenie przez Użytkownika, indywidualnego Konta – w tym podanie nazwy użytkownika, aktualnego i aktywnego adresu email i zabezpieczenia hasłem – oraz akceptacja Regulaminu. Akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.

4. Wraz z usługą Użytkownik ma możliwość zamówić licencję oprogramowania Adobe Creative Cloud na okres maksymalnie roku. Usługa kursu obróbki zdjęć w Adobe Lightroom realizowana jest we współpracy z Niepubliczna Placówką Kształcenia Ustawicznego Globlife w Krakowie.

§ 3 Wymagania techniczne

1. Do korzystania z Usług wymagane jest posiadanie komputera z systemem Windows 7 i wyższym lub iOS (dla komputerów Mac) lub Linux,  podłączonego do sieci Internet, posiadającego działające głośniki lub umożliwiającego podłączenie słuchawek. Korzystanie z wybranych funkcjonalności Platformy możliwe jest również przy użyciu tabletów i smartfonów.

2. Do korzystania z Usługi opisanej jako “Kurs obróbki zdjęć w Adobe Lightroom” wymagane jest posiadanie zainstalowanej na komputerze aktualnej wersji programu Adobe Lightroom Creative Cloud

3. Przed przystąpieniem do kursu Użytkownik powinien sprawdzić, czy ma możliwość odtwarzania obrazy i dźwięku filmów w serwisie www.vimeo.com i Youtube.com.

4. Minimalna rozdzielczość urządzenia, na której będą oglądane materiały szkoleniowe, powinna wynosić 1280×720 pikseli.

5. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

§ 4 Składanie zamówień, zawarcie umowy i jej realizacja

1. Zamówienia można składać przez Platformę przez całą dobę. Nauka może zostać rozpoczęta w dowolnym momencie.

2. W celu złożenia zamówienia Użytkownik powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a) dodanie do koszyka Usługi.

b) wybór rodzaju płatności.

c) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku “Kupuję”.

3. Wysokość opłat za uczestnictwo w poszczególnych szkoleniach podana jest w ramach Platformy. Ceny szkoleń podane na stronie uwzględniają podatek VAT w wysokości 23% wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

4. Dostępne są następujące formy płatności:

a) szybka płatność bankowych on-line za pośrednictwem współpracujących dostawców płatności on-line.

c) płatność PayPal.

5. W przypadku formy szybkiej płatności on-line, płatność może zostać dokonana bezpośrednio po złożeniu zamówienia za pośrednictwem jednej z metod. Realizacja płatności następuje w tym wypadku zazwyczaj w ciągu kilku minut od jej rozpoczęcia.

6. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez tych dostawców. Korzystanie z tych form płatności wiąże się z akceptacją postanowień ww. regulaminów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.

7. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą umowy w formie elektronicznej o świadczenie wybranej Usługi zgodnie z opisem Usługi na Platformie  oraz postanowieniami Regulaminu.

8. W przypadku, gdy płatność nie jest dokonywana przez Użytkownika, bądź Użytkownik zwolniony jest z płatności za uczestnictwo, zawarcie Umowy następuje w formie elektronicznej w momencie pierwszego zalogowania się Użytkownika do Platformy.

9. Zawarcie Umowy może także nastąpić w inny sposób w razie udostępnienia takiej możliwości przez Usługodawcę lub za porozumieniem stron.

10. Pełny dostęp do zakupionych Usług w ramach Platformy  aktywowany jest po dokonaniu płatności (zawarciu Umowy).

11. Pierwsze zalogowanie się Użytkownika do zakupionego szkolenia na Platformie  jest równoznaczne z rozpoczęciem faktycznej realizacji Usługi.

12. Jeśli podmiotem dokonującym zakupu jest inna osoba niż Użytkownik, bądź jest nim firma lub instytucja, należy w sekcji danych fakturowych formularza zamówienia podać właściwe dane nabywcy do wystawienia faktury.

13. Regulaminowy maksymalny okres przewidziany na realizację Usługi pojedynczego szkolenia przez Użytkownika wynosi 12 miesięcy, liczone od momentu zawarcia elektronicznej Umowy lub do momentu pozytywnego zaliczenia i ewentualnie uzyskania certyfikatu ukończenia.

14. W przypadku przekroczenia przez Użytkownika terminu wskazanego powyżej oraz braku możliwości uzyskania porozumienia w kwestii przedłużenia terminu realizacji usługi Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy. W takim wypadku Użytkownikowi nie przysługuje refundacja całości ani części poniesionych opłat za Usługę.

§ 5 Uprawnienia Użytkownika i licencja

1. Sprzedawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji do materiałów szkoleniowych w ramach Platformy, która uprawnia do korzystania z materiałów szkoleniowych w ramach jego działalności osobistej i zawodowej, bez ograniczeń terytorialnych.

2. Licencje na oprogramowania Adobe zamawiane łącznie z Usługą szkoleniową obowiązuje na osobnych zasadach, realizowanych przez firmę Adobe.

3. Licencja jest ograniczona do jednego (1) użytkownika – tylko jedna osoba może korzystać z materiałów szkoleniowych w ramach zakupu. Klient chcąc umożliwić większej liczbie użytkowników korzystanie z materiałów szkoleniowych musi nabyć dodatkowe prawo dla każdego użytkownika – dokonać kolejnego zakupu.

4. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

a) bezterminowego dostępu do materiałów udostępnianych mu w ramach uczestnictwa w szkoleniach zakupionych w ramach Platformy  indywidualnie, na własne konto.

b) dostępu do przewidzianych programem materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej i uczestniczenia w procesie edukacyjnym.

c) otrzymania certyfikatu ukończenia po pozytywnym ukończeniu realizowanego szkolenia oraz spełnieniu określonych w Regulaminie warunków formalnych.

d) uczestniczenia w specjalnych promocjach i konkursach przeznaczonych dla Użytkowników Platformy .

e) przeglądania ofert pracy udostępnianych na Platformie, dostępnych wyłącznie dla zalogowanych użytkowników, którzy dokonali zakupu usług.

f) wyświetlania swojego profilu w wynikach wyszukiwania Wyszukiwarki Specjalistów, po spełnieniu określonych wymogów.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w ramach uczestnictwa w szkoleniach na Platformie  stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

6. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść (w tym w szczególności udostępnianych w ramach Platformy materiałów szkoleniowych) wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Usługodawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich.

7. Użytkownik posiadający opłacone szkolenie może drukować, pobierać i zapisywać wyłącznie dodatkowe materiały szkoleniowe z Platformy do użytku osobistego bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.

8. Użytkownik nie jest uprawniony do pobierania i zapisywania lekcji wideo.

9. W przypadku chęci wykorzystania poza Platformą  materiałów, do których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych szkoleń, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji, testów oraz ćwiczeń i materiałów szkoleniowych w ramach usługi stałej aktualizacji, którą objęta jest oferta.

11. W razie naruszenia postanowień niniejszego punktu Regulaminu, Usługodawca oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia.

§ 6 Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy

1. Usługodawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi opisanej w postanowieniach ogólnych Regulaminu na rzecz Użytkownika.

2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Platformy w celu prowadzenia prac konserwacyjnych.

3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Użytkownika bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Użytkownika jest zagrożone – na przykład kiedy istnieje podejrzenie włamania się na Konto Użytkownika.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta Użytkownika, włącznie z usunięciem Konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Usługodawcy, gdy ten:

a) wykorzystuje Konto Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem.

b) używa lub usiłuje używać Platformy w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.

c) narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Platformy w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Usługodawcy.

5. W takim wypadku Usługodawca jest uprawniony do wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Użytkownika w terminie 3 dni, Usługodawca ma prawo usunąć Konto Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.

6. W skutek usunięcia Konta Użytkownika z Platformy przez Usługodawcę Użytkownik traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych na jego koncie założonym na Platformie.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane do Platformy w ramach korzystania z Usług przez Użytkownika.

§ 7 Reklamacje

1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:

a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,

b) e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,

c) przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,

d) podpis osoby składającej reklamację oraz datę.

2. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną mail: reklamacje @ fotografwpodrozy.pl, lub tradycyjną na adres korespondencyjny Usługodawcy TravelBrain.pl, Obozowa 50A/15, 30-383 Kraków

3. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.

5. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

§ 8 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko do umów zawieranych z Konsumentami.

2. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny.

3. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 2, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9 Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników Platformy jest Usługodawca.

2. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Użytkownik podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Usługodawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Usług przez Platformę zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://akademia.fotografwpodrozy.pl/polityka-prywatnosci/

§ 10 Zmiany oferty i promocje

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych Usług z oferty oraz wprowadzania nowych i przeprowadzania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

2. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.

3. Dokonując transakcji można skorzystać tylko z jednej promocji.

4. Promocje w sklepie nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania. W przypadku równoległego prowadzenia kilku promocji Użytkownik decyduje, z której promocji chce skorzystać.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca nie odpowiada za utrudnienia w realizacji Usługi spowodowanej czynnikami losowymi niezależnymi od Usługodawcy (w tym czynnikami zależnymi od Użytkownika, osób trzecich lub siły wyższej).

2. Umowę uznaje się za zrealizowaną z chwilą wydania Użytkownikowi certyfikatu ukończenia szkolenia, po zakończeniu okresu 12 miesięcy przewidzianych na realizację Usługi, w trybach określonych w Regulaminie lub za porozumieniem stron.

3. Żadne z postanowień́ niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika i Konsumenta, nie może być również w ten sposób interpretowane. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

4. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i wedle własnego uznania. W przypadku istotnych zmian użytkownicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail) lub za pośrednictwem powiadomień w serwisie Usługodawcy.

5. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie https://akademia.fotografwpodrozy.pl/regulamin-zakupow.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

7. Regulamin wchodzi w życie z momentem publikacji.

Data aktualizacji regulaminu: 4.12.2020

Strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.